U bent hier: Home » Werkgroepen » Archeologie

Archeologie.

In het verleden heeft de werkgroep archeologie haar medewerking verleend aan diverse opgravingen in en om Hattem. Momenteel is de werkgroep niet meer als zodanig actief. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u nog wel contact opnemen via het emailadres info@heemkundehattem.nl

 

Archeologisch onderzoek in het Hanzelijn tracé te Hattem

Prorail, de opdrachtgever tot de archeologische opgravingen, had al vooronderzoek laten doen in het tracé van de Hanzelijn, langs de Oostersedijk en nabij het knooppunt Hattemerbroek

Eerste onderzoeksresultaten had uitgewezen dat er in de omgeving van o.a. de Oostersedijk te Hattem in elk geval vanaf ca. 2.000 voor Christus intensief was gewoond en gewerkt.

In de periode van 2002 tot 2004 is booronderzoek verricht. Grondonderzoek wees uit dat er in de verschillende opgeboorde grondlagen fragmenten van vuursteen, bot, houtskool en aardewerk aanwezig waren die er op wezen dat de mens op die plek aanwezig was geweest. Op verschillende plaatsen in de omgeving van de Oostersedijk werden grote sleuven / putten gegraven, waarna mensen van de archeologische dienst gewapend met schep, troffel en stoffer het fijnere onderzoek deden. Alles werd ingemeten en op schaal op tekening gebracht. Alle vondsten die in de sleuven werden gedaan werden op foto gezet, verzameld, gewassen, geteld en beschreven.    

 

Alle vondsten en grondmonsters werden voor nader onderzoek verzonden naar verschillende onderzoeksbureaus die o.a. de grondmonsters zeefden en onderzochten op de aanwezigheid van botjes, zaden en stuifmeelpollen.

Men was verrast geweest toen ontdekt  werd dat er in een grondlaag onder klei en veenlagen nog sporen van menselijke aanwezigheid waren. Op een plek had men een stuk of zestig stukken vuursteen aangetroffen die op grond van bepaalde kenmerken konden worden herleid naar de Federmessercultuur, circa 10.000 jaar v.Chr. Op de plaats waar de vuursteen scherven werden aangetroffen had waarschijnlijk iemand gezeten die de steen had bewerkt tot snij of hakwerktijden of tot pijlpunten. Er werden voorwerpen aangetroffen uit de Oude, Midden en Nieuwe Steentijd aangetroffen.

Na uitleg in de ontvangsttent door de aanwezige archeologen werd het publiek meegenomen naar buiten en trok men door het drassige weiland, ploeterend door de modder naar de twee opgravingputten om aldaar de opgravingen in ogenschouw te nemen. Aldaar werd uitgelegd en kon men zien hoe de opgravingen in hun werk waren gegaan.

In de putten van ongeveer 5 meter breed, 20 meter lang en ongeveer 1 meter diep waren duidelijk de verkleuringen in de boden zichtbaar. In de boden waren verkleuringen zichtbaar die achter bleven na het graven van o.a. greppels, kuilen en sloten zo vertelden de archeologen die een zeer duidelijke uitleg ter plaatse gaven. Je kon zien waar vergane houten palen van hekken en huizen gestaan hadden.

 

De verschillende zichtbare bij elkaar liggende grote ronde verkleuringen in de boden van de putten gaven aan dat daar zogenaamde haardkuilen waren. Men had aldaar waarschijnlijk een kampement gehad waar men hout had gestookt. De zwarte plekken waren ontstaan door vergaan houtskool.

 

 

Naast vergaan hout, de vuursteen plekken een aangetroffen aardewerk was ook een aantal rijen paalsporen zichtbaar. Dit waren donkere, ronde verkleuringen in de grond die waren ontstaan door houten palen die waren vergaan werd verondersteld. Nader onderzoek hier toe wordt nog gedaan.

Vast is komen te staan dat er in de omgeving van de Oostersedijk is gewoond tussen ongeveer 3.000 en 2.000 jaar v.Chr. door mensen die waarschijnlijk rondtrokken over de steppe en toendra’s van die tijd, en jagers waren. Je kunt je haast niet voorstellen dat er mensen bivakkeerden zo’n 2.000 – 4.000 jaar v Chr. rond Hattem waarvan de sporen nu in 2007 zichtbaar zijn geworden.

 

Indien zich nieuwe projecten aandienen zal op adhoc basis een werkgroep worden samengesteld.