Verslag algemene ledenvergadering april 2021

Notulen van de schriftelijk / via internet gehouden Algemene Ledenvergadering van Vereniging Heemkunde Hattem op 2 april 2021, 16.00 uur.

 

  1. Aankondiging.

In verband met covid-19 (Corona) was het niet mogelijk om een ALV op gewone wijze met de leden te houden. Er is besloten de uitnodiging en stukken via het kwartaalblad en via de website aan alle leden kenbaar te maken. De leden konden stemmen via een stembiljet (meegezonden met de stukken) en per computer. Vragen konden op 30 maart van 13.00 tot 15.00 uur telefonisch aan het bestuur worden gesteld. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

 

  1. De geagendeerde punten.

Dit waren een kort jaarverslag, de rekening en balans over 2019 en 2020, de bestuursverkiezingen en de statutenwijziging. Over de laatste 2 punten werd schriftelijk gestemd. Per abuis is op het papieren stembiljet de statutenwijziging niet meegenomen. Deze stemmen zijn als blanco stemmen meegenomen.

De statuten wijziging als luidde als volgt:

 

Art.14a Bestuur van de vereniging.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen. De bestuursleden worden benoemd door en op de Algemene Ledenvergadering. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De vereniging wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee van deze drie laatstgenoemde bestuursleden gezamenlijk. De bevoegdheden zijn in het huishoudelijk reglement (art. 12) vastgelegd. De benoeming geldt voor 4 jaren. Aftredende bestuursleden zijn terstond opnieuw voor 4 jaren herkiesbaar.

Art. 14b. Adviesraad.

Er is een Adviesraad bestaande uit het bestuur en alle voorzitters van de werkgroepen. Deze laatsten zijn bij coöptatie benoemd. Zij kunnen zich bij een vergadering van de Adviesraad door een ander lid van de desbetreffende werkgroep laten vervangen. Een bestuurslid kan ook voorzitter of lid zijn van een werkgroep. De Adviesraad vergadert zo vaak als het bestuur dit nodig acht of op verzoek van 5 of meer voorzitters van de werkgroepen gezamenlijk. De Adviesraad ontvangt de verslagen van het bestuur.

 

  1. De stemming.

Op het jaarverslag van de secretaris is niet gereageerd. Over de financiële stukken van de penningmeester is t.a.v. de balans per 31 december 2020 opgemerkt dat het verlies daarin moet worden opgenomen. Het verlies is wel als aftrekpost toegevoegd, dus inhoudelijk zijn de cijfers correct. Voor 2021 zal de balans worden aangepast.

 

De uitslag van de stemming over de bestuur kandidaten is als volgt:

Naam en functie                                            aantal voor blanco tegen

Leen Weeda, voorzitter                                 58            57        1          0

Yvonne Schepers, vicevoorzitter                   58            53        1          4

Piet-Hein Steinmetz, secretaris                     58            56        1          1

Piet-Hein Steinmetz, penningmeester           58            56        0          2 *

  • Opgemerkt werd dat een dubbelfunctie niet gewenst is; dat vindt betrokkene ook, maar er zijn geen anderen personen bereid gevonden.

Daarmee zijn alle kandidaten benoemd en op 7 april ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder doorhaling van de oude bestuursleden, zoals alle voorzitters van de werkgroepen. Deze zijn wel automatisch lid van de Adviesraad samen met het bestuur.

De uitslag van de statutenwijziging is als volgt:

Aantal stemmen 58, voor 30, blanco 27 #, tegen 1  ( # betreft de papieren stemmen).

Daarmee is de statenwijziging een feit.

  1. Sluiting

Om 16.10 worden de uitslagen vastgesteld en de vergadering gesloten.

                                                                                                                            phas 15 apr. 2021

« terug naar overzicht