U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 114

Uitgave 114 (februari 2008)

Ter nagedachtenis aan de heer A. de Waal

Onze voorzitter, de heer H. Klok, besteedt aandacht aan het overlijden van de heer A. de Waal. Op de nieuwjaarsbijeenkomst was hij er nog bij. Vanaf de oprichting van Heemkunde Hattem zette hij z’n gaven en krachten in. Weer één van de oude garde is niet meer onder ons.

De pauselijke kanselarijregisters over de pastoors van Hattem

Mr Caspar van Heel toont zich een waar historicus door te speuren naar Hattemse rectoren in de Vaticaanse registers in de tijd van 1380 tot 1450. Rector geheten, want de kerk van Hattem was van groot belang !

Hattemse logo’s ontworpen door Dick L. Baauw

Mevrouw Andeweg-Holland brengt het interessante “logo-werk” van de heer Dick Baauw onder de aandacht. Wat is eigenlijk een logo ? Lees en pik tegelijk een stuk van het veelzijdige Hattemse verenigingsleven mee !

De historie van het pand aan de Apeldoornseweg 29, deel III

Auteur J. van Vegchel beschrijft in deel III de historie van “Flip Hul”tot “De Kibo”. Hij gaat in op reacties van lezers. De “Roomsch Katholieke Zendelingenstichting” p/a Huize Fatima Stokweg 12 te Rhenen koopt het pand in mei/juni 1957 en daarmee gaat het hotel veranderen in een opleiding voor studenten met een “late roeping”. Het hoe en waarom staat in het artikel beschreven. Boeiend is ook de uitleg van de naam “Kibo”. Afrika in Hattem ! En nog een vervolg in het vooruitzicht.

Reacties.

Let op de lezers. Ze schromen niet hun commentaar te leveren. De redactie honoreert dat.

De Hoenwaard, Deel IV

Het blijft in de Hoenwaard nog zoals het was. Voor- en najaar bieden het schouwspel van het gaan naar en terugkeren van de gemeenschappelijke weide. De Commissie ter administratie van de Hoenwaard gaat door met het regelen van de gang van zaken daaraan verbonden. Het Reglement op de Administratie van den Hoenwaard van 15 april 1802 is de basis. Het bestuur slaagt er telkens in de gemoederen tot rust te brengen als er wat te sussen valt. Maar de notabelen gaan zich er mee bemoeien. Adel, fabrikanten, juristen en grootgrondbezitters menen het veel beter te weten dan de in hun ogen onontwikkelde boeren. Gemeenschappelijk bezit is inefficiënt stelt rechter F.A.S.A. baron van Ittersum. De Commissie brengt veel nieuwe bepalingen aan, maar voor verkaveling van de Hoenwaard zijn de geesten nog niet rijp. Rechtszaken zijn aan de orde. Maar het Bestuur slaat de aanval van de “hoge heren”af. De eigenaren der scharen zijn en blijven de eigenaren van de Hoenwaard. De rechter moet er blijvend aan te pas komen. Duidelijk is, dat deel IV niet de laatste aflevering van dit thema is.

Skeldnääme of Bi’jnääme ?

Mevrouw T. Eghuizen verrast ons op een pittige bijdrage in dialect. Zij legt de nuttige functie uit van scheldnamen of bijnamen.

De spullen van het Annagilde neergelegd bij de gemeente

De heer Kouwenhoven is nog wat tegengekomen over het Annagilde en onthoudt dat de lezer niet. Op 14 september 1846 is Albertus Johannes van Doornum, de laatste van de acht overgebleven gildeleden overleden. Twee boeken met handelingen van het St Annagilde, benevens een zilveren ketting worden ijlings op 18 september 1846 door de heer J.C. van Dijk aangeboden aan de gemeenteraad ter neerlegging bij de stads-archieven.

Historisch kadaster van het schependom van Hattem, aflevering 7

Vervolg op de serie over de eigenaren van percelen in de kadastrale secties A, B en D van de Gemeente Hattem ten tijde van de invoering van het kadaster in 1832.

Foto-archief

De werkgroep Volkskunde brengt dank voor ontvangen informatie en vraagt weer uw hulp bij opsporing van namen van mensen op de foto’s.

Gesignaleerd

Aan voor Heemkundeleden interessante uitgave van boeken en tijdschriften komt geen einde. Dat valt in deze rubriek op te merken.

Verenigingsnieuws

Scanners gezocht

Jan Neuteboom en Gijs van Emous hebben hulp nodig. Stel ze niet teleur!

Bericht van het bestuur

Voorzitter H. Klok brengt actuele zaken onder de aandacht. Het ledental van de vereniging staat momenteel op 1059.

Mijn herinneringen aan Arnoud de Waal

Antje Scheper haalt herinneringen op aan de pas overleden oud-voorzitter en hoopt, dat zijn ultieme boek over de opgravingsgeschiedenis van Hattem nog lang als leidraad mag dienen.

Presentatie Historische rondwandeling langs Hattems monumenten

Op vrijdag 23 november 2007 is tijdens een ontvangst op het stadhuis het eerste exemplaar van “Historische rondwandeling langs Hattems monumenten” aangeboden aan burgemeester Zoon. Het initiatief is van de werkgroep Monumenten van Heemkunde. Schrijver Henk Vlieger heeft met inbreng van Nico van der Knokke, Dries Jonker, Dick Remmerts en Gerrit Kouwenhoven een waardige bijdrage geleverd voor cultureel en toeristisch Hattem.


 

Nieuwjaarsreceptie 2008

Opnieuw een voortzetting van traditioneel gebruik. Een levendige aanzet voor een nieuw verenigingsjaar.

Tenslotte

Rooster werkgroepbijeenkomsten maart tot en met juni 2008. Data van Heemkunde en Colofon.

Deze editie 114 van ons blad kunt u ook nu weer kopen voor € 4.—bij de Bruna en bij de penningmeester van de vereniging, de heer D. Eikelboom, telefoon 038-4441764 . Als lid van de vereniging bent u vanzelfsprekend verzekerd van de continue bezorging van ons blad.

« terug naar overzicht