U bent hier: Home » Tijdschrift » Recente uitgaven » 121

Uitgave 121 (november 2009)

De entree van Hattem : de panden Geldersedijk 3, 5 en 7

De naam van de schrijver, Menno Sypkens Smit, alleen al en de titel roepen bij de rechtgeaarde Hattemer direct belangstelling op. De doktersfamilie en de beeldbepalende panden dragen historie mee. Voerman komt ook op het toneel. Lezing doet uitzien naar meer!

uitgave 121 - schilderij Voerman

“De jaght van vagabonden”

Onze archivaris, de heer Kouwenhoven, is weer wat tegengekomen. Lees maar eens hoe de stad Hattem en contreien in 1740 de landlopers en bedelaars aanpakten. Het krijgsplan is listig opgesteld en voor de huidige Hattemer goed te volgen.

Slaap-, eet- en drinkgelegenheden in Hattem

De werkgroep Geschiedenis wroet al langer in het verleden van de horeca in Hattem. Met Deel I maken we kennis met de eerste pennenvruchten. Dat belooft wat ! De illustraties zijn beeldend en voor zover de objecten nog aanwezig zijn, goed herkenbaar. De feiten verlevendigen door de toevoeging van allerlei wetenswaardigheden

uitgave 121 - golfhotel de Konijnenberg

Beuntien kump umme zien leuntien

Mevrouw G.J. Engelsman-Agterhuis laat in dialect genieten van de weergave van een “ouderwetse” oudejaarsavond.

Het verhaal van de heer H. Wiessenberg

De heer D.J. Septer vervolgt de serie van door hem uitgewerkte vroeger afgenomen  interviews. Deze keer van Dick Kamp, die op 20 april 1984 Hendrik Wiessenberg aan de tand voelde. Wiessenberg stamt uit een gezin met elf kinderen. We krijgen een goed beeld van iemand uit de twintigste eeuw. Een leven van keihard werken. Een harde jeugd. Het werkgebied is niet tot Hattem beperkt. Toen Wiessenberg op 25-jarige leeftijd in 1928 trouwde had hij al 22 kosthuizen gehad ! Dat geeft de wisselende plaatsen van zijn broodwinning aan in z’n jonge jaren.

Toverij in Hattem in 1621

Ons orgaan vindt vele lezers, waaronder kritische . Kouwenhoven heeft  in editie 120 van ons blad gelezen over toverij in het artikel over de Familie van Munster. Hij denkt : “Ik zal eens kijken of er in 1621 eigenlijk nog toverij was in Hattem”.  Waar zou hij anders in moeten duiken dan in zijn archief ? Lees eens hoe hij tot z’n conclusie komt.

Hattemse voorouders. De familie Van Munster. Deel II.

Diepgaand zijn de wegen van de genealogie. Als u hoopt, dat de familie van Munster dichter in uw blikveld komt, moet ik u waarschuwen. Dat doet de schrijfster, mevrouw  T. Eghuizen, ook al in het begin van haar artikel : “Tijdens de zoektocht naar de ouders van Jan Jans van Munster blijkt dat de familienaam van Munster in de archieven totaal is verwaarloosd”. Dat blijkt dan ook wel in het vervolg. Met taaie volharding voltrekt zich de verdere zoektocht.

Advertenties

Graag onderstrepen wij nog eens de kwaliteit van de door onze adverteerders aangeboden goederen en diensten!

“Ziet, de maan schijnt door de bomen”

Mevrouw P.C.H. de Lange-Wijnhoven, onze bibliothecaresse, heeft voor ons decembernummer een passend vers opgeduikeld van omstreeks 1954. Blijvend actueel !

Schilderij van A. Zuiderwijk. Den Haag

De heer R. Seegers haalt een schilderij  van A. Zuiderwijk uit de vergetelheid, dat een beeld geeft van een ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Hattem in 1949 aangebrachte versiering. Harm van Hulst is de maker daarvan.

uitgave 121 - schilderij Zuiderwijk

Een onbekend meisje nu bekend

De hoofdredacteur van ons blad beweegt zich op velerlei paden. Zo kruiste zij onlangs het pad van de heer Louk de Liever (zie verderop in dit nummer). Na twee jaar weten we dat het onbekende meisje op de dresseerkar in nummer 113, december 2007 Heintje van Gelderen is, de moeder van De Liever!

Historisch kadaster van het schependom van Hattem

Inmiddels alweer de elfde aflevering van de navorsingen van de heer M. van der Leeuw.

Fotoarchief

Weer een productie van de werkgroep Volkskunde. Mevrouw Viering-Rorije is nog op zoek naar  mensen van een dansgroep, een Dam- en Schaaktoernooi en de laatsten van de zondagschool.

Joodse historie van Hattem komt steeds meer tot leven

De heer Gerrit Kouwenhoven doet verslag van een voorlopig hoogtepunt in de reeks van herwaardering van het Joodse verleden van Hattem. Gerard van der Worp zorgde ervoor, dat op 25 september jongstleden een fraai portret van de leider van de Hattemer  joodse gemeenschap van voor de oorlog nu in het gebouw van de sjoel werd opgehangen. D’Olde Dreideuze, Heemkunde, de huidige gebruikers van de sjoel, de burgemeester en de streekarchivaris waren van de partij in het Heemkunde-centrum op de Molenbelt bij de onthulling van het portret. Dit portret is beschikbaar gesteld door de achterkleinkinderen van David Cortissos. Deze achterkleinkinderen maakten door hun aanwezigheid de overdracht tot een indrukwekkende gebeurtenis. Kouwenhoven geeft informatie met als sluitstuk een klein stukje genealogie.

uitgave 121 - portret David Cortissos

Toespraak van L. de Liever

De heer Louk de Liever, één van de hierboven genoemde achterkleinkinderen van de heer Cortissos, heeft  heeft z’n toespraak op schrift gezet. De lezer zal er met belangstelling kennis van nemen.

Toespraak van S. van Gelder

De heer Salomon van Gelder, eveneens achterkleinkind, heeft ook een voordracht gehouden, die op een andere manier de zaken belicht. Zeker de moeite waard om te lezen. De foto’s bij deze drie artikelen maken de weergave van 25 september perfect.

Verenigingsnieuws

Bericht van het bestuur

Lees wat de “nieuwe” voorzitter Henk J.H. van Gelder van plan is. Ledenbestand, taak van de werkgroepen, contacten met andere verenigingen en geledingen binnen en buiten Hattem en tenslotte het opvoeren van de PR van Heemkunde. Met andere geledingen zijn er inmiddels al ontmoetingen te noemen met de Stichting d’Olde Dreideuze, het Voerman Museum en TV Hattem.

De voorzet is dus gegeven!

Waar zouden verenigingen, musea et cetera zijn zonder vrijwilligers?

De heer Ton van Tongeren geeft een levendig verslag van het uitstapje op 3 oktober jongstleden van ongeveer zevenentwintig vrijwilligers voor een bezoek aan de sjoel van Elburg en een stadswandeling aldaar. Het is het blijk van waardering voor het vele vrijwilligerswerk, waardoor onze vereniging gedragen wordt. Het verslag is boeiend en kan voor u als lezer een stimulans zijn ook eens een kijkje te nemen in Elburg.

Ondersteuning gevraagd

De zes leden van de werkgroep, die zich bezighoudt met het toegankelijk maken van de duizenden foto’s, waarover de vereniging beschikt, komt eigenlijk tijd tekort. Het bestuur doet een oproep voor versterking en vertelt het hoe en waarom.

Schenkingen

Uit de nalatenschap van de heer B. Veltkamp, destijds meubelmaker te Hattem, heeft Heemkunde een map met allerlei papieren gekregen uit de jaren 1946 tot 1949. Daarbij schriften met notulen van het Comité Nederland Herdenkt.

Goede bestemming

Heemkunde houdt zich aanbevolen voor alle door u op te ruimen op Hattem betrekking hebbende zaken. Uw ruimtewinst maakt onze vereniging rijk!

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde

Adres, openstelling en website.

Rooster werkgroepbijeenkomsten van december 2009 tot en met maart 2010

Oftewel, waar we druk mee zijn.

Enige geschiedenis-sites

Leesvoer op internet  voor de geïnteresseerde.

De laatste pagina vermeldt weer de belangrijke data van Heemkunde Hattem en Colofon. Deze editie van ons blad, nummer 121, is te koop voor €4,-- bij de Bruna en bij de penningmeester van onze vereniging, de heer D. Eikelboom, telefoon 038-4441764. Als lid krijgt u uiteraard alle bladen als onderdeel van uw contributie, hetgeen geen slechte investering zou zijn tenslotte.

« terug naar overzicht