BALANS                    2016

 ACTIVA PASSIVA
  Eigen vermogen 26.433
Fonds bijzondere doelen 1.635
Liquide middelen: Voorzieningen:
ING bank / rekening crt
11.432 Verv. reserve inventaris en apparatuur
8.837
Rabo bank / rekening crt 6.421 Project CANON
4.000
ING bank / spaarrekening 30.037
Rabo bank / spaarrekening 60 Nog te betalen:
Kas 27 Reestmond / uitgave december
444
Debiteuren 142
Vooruitbetaald :
Vooruit ontvangen:
Huur Heemkundecentrum 71 Contributie 6.373
Donaties/giften 468
TOTAAL 48.190 TOTAAL 48.190