BALANS                    2017

 ACTIVA PASSIVA
  Eigen vermogen 23.679
Fonds bijzondere doelen
Liquide middelen: Voorzieningen:
ING bank / rekening crt
8.296
Verv. reserve inventaris en apparatuur

Rabo bank / rekening crt 2.050
Project CANON
4.000
ING bank / spaarrekening 25.037
Bestemmingsreserve
1.150
Rabo bank / spaarrekening 60 Nog te betalen:
Kas 21 Declaraties
464
Debiteuren 413
Vooruitbetaald :
Vooruit ontvangen:
Huur Heemkundecentrum
Contributie 6.249
Donaties/giften 264
Debiteur 71
TOTAAL 35.877 TOTAAL 35.877