VERENIGING HEEMKUNDE HATTEM

BALANS per 31 december 2020

JAARREKENING 2020 samenstelling penningmeester Rien Harskamp

 ACTIVA PASSIVA
  Eigen vermogen 25.499
Voorzieningen:
Fonds bijzondere doelen 1.684
Liquide middelen: Project atlas v.d. IJssel 3.464
ING bank / rekening crt
5,712 Project CANON 0
Rabo bank / rekening crt 13.298 Project WIFI
3.090
ING bank / spaarrekening 0

Rabo bank / spaarrekening 20.063 Nog te betalen:
Kas 250 Crediteuren 332
Debiteuren 2511

Vooruit ontvangen:


Contributie 3447.421
Donaties/giften 133
TOTAAL 41.834 TOTAAL 41.834

 

Toelichting mutaties E.V.

                                        25.685

Negatief resultaat                 750 -/-

                                                                           

Saldo per 31-12-2020:     25.499